PENCIPTAAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KOSMOLOGI ‎MODERN

Wacana: Mehdi Golshani

Masalah penciptaan selamanya telah menjadi salah satu masalah utama kepedulian manusia. Namun, sebelum abad ke-20, masalah ini umumnya dibahas oleh para teolog dan filosof. Beru selama perempat pertama abad ke-20-lah kosmologi saintifik dikembangkan dan masalah penciptaan juga menjadi kepedulian kalangan ilmuwan.

Dalam makalah ini, kita akan membahas penciptaan dari sudut pandang Al-Quran dan para teolog, filosof serta  serta sufi Muslim. Setelah itu, kita akan membahas masalah ini dari sudut pandang kosmologi modern dengan menggambarkan berbagai aliran pemikiran yang ada didalamnya. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan berpanjang lebar sebab sudah ada beberapa tinjauan yang amat bagus mengenai hal ini. Akhirnya, kita akan melakukan kaji banding antara pandangan-pandangan para teolog, filosof, dan sufi Muslim dan aliran-aliran pemikiran yang dominan dalam kosmologi modern. Setelah itu, kita akan menarik beberapa kesimpulan dari kajian ini dan membahas situasi dan memberikan rambu-rambu yang mesti diperhatikan dalam kajian-kajian masa depan. (more…)

Continue Reading
Close Menu