JALALUDDIN AS-SUYUTHI

JALALUDDIN AS-SUYUTHI

Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi’i al-Asy’ari adalah gelar lengkap dari Jalaluddin as-Suyuthi. Beliau lahir pada tahun 849 H (1445 M) di Kairo, Mesir. Lebih dikenal dengan sebutan Imam as-Suyuthi, seorang ulama dan cendikiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir.

Imam Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul Khusn al-Muhadlarah menyebutkan bahwa mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antara guru-gurunya tersebut, antara lain Al-Bulqini dan juga Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manaawi sebagai guru hadist.

Imam Suyuthi menulis banyak buku tentang berbagai hal seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulisnya yang terkenal:

 1. Tafsir
 2. Ad Durul Mantsur fit Tafsir bil Ma’tsur.
 3. Seperdua dari Tafsir Jalalain.
 4. Majmaul Bahraein Wa Mathla’ul Badrein.
 5. Syawahidul Akbar fi Hasyiyah ‘alal Anwar. (Hasyiyah Tafsir Anwarut Tanzil karangan Baidlawi).
 6. Mafatihul Gaibi.
 7. Mafatihul Afran fi Mubhimatil Qur’ati.
 8. Al Iblil fi Istinbathit Tanzil.
 9. Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul.
 10. Lubabun Nuqul Fima Waqa’fil Qur’an Minad Mu’arrabi wal Manqul.
 11. Majazul Furqaan Ila Majazil Qur’an.
 12. Nasikhul Qur’an wa Mansukhihi.
 13. Azharul Fatihah alail Fatihah.
 14. Al Amaaii alal Qur’an.
 15. Syarah al Is’ti’adzah wal Basmallah.
 16. Maidanul Fursaan fi Syawahidil Qur’an.
 17. Tafsir Al Fatihah.
 18. Mizanul Ma’dalah fi Syuyuni (Basmallah).
 19. Tarjumah Al Qur’an al Masannad (5 jilid).
 20. Hasyiyah Anwarut Tanziil.
 21. Hadist
 22. Al Jamius Shagir min Ahditsir Basyir wan Na-dzir. Kumpulan Hadits dari seluruh perawi yang diatur menurut abjad.(Kitab tebal dan berjilid-jilid).
 23. Tanwirul Halik, Syarah Muwatha’ Imam Malik.
 24. Is’aful Mubath-tha’ fi Rijalil Muwatha’ (Menerangkan sanad kitab Muwatha’ Imam Malik).
 25. Is’afut Thulab, Mukhtashar Jami’is Shagir.
 26. Al Ahaditsul Hasan fi Fadllit Thailasan.
 27. Ahaditsul Munifah fi salthanah as Syarifali.
 28. Adabul Mufarad.
 29. Adzkairul Adzikaar fi Mukhitashar Hulliyatul Abrar.
 30. Arba’in fi Rafi’il Yadani. (40 adits tentang mengangkat tangan ketika mendo’a).
 31. Arba’in fi Jihad. (40 adits tentang jihad fi sabilillah).
 32. I’anatul Mustagirts fi Hilli Ba’dli Musykilatil Hadits.
 33. Taqribul Qarib fi Hadits.
 34. Talkhisll Arba’in.
 35. At tausyiih ‘alal Jami’is Shahih al Bukhari.
 36. Jam’ul Jawami’. (kumpulan segala kumpulan).
 37. Hushulun Nawal fi Ahadittsis Soal.
 38. Al Khabrud Dal ala Wujudil Quthub wal Autad wan Nujaba’ wal Abdaal. (Hadits yang menyatakan adanya quthub, Autad, nujaba’, dan Abdaal).
 39. Durarul Bihar fi Ahaditsil Qashar.
 40. Ad Durarul Muntatsirah fi Ahadits as Shahibah.
 41. Syarah al Fiyah al Iraqi.
 42. Syarah Hadits Arba’in, karangan Imam Nawawi.
 43. ‘Urul Wardi fi Akhbaril Mahdi.
 44. ‘Uqudud Zabarjad ‘ala Musnad Imam Ahmad.
 45. Qutul Maqtadzi ala Jami’at Tirmidzi.
 46. Kasyful Muqtha’.
 47. Qanzul Maqal fi Sunanil Aqwal wal Af’al.
 48. Al Kaukabus Sathi fi Syarah Jamul Jawani’.
 49. Al Kaukabul Munir Syarah Jami’us Shagir.
 50. Al Aalil Mashnu’ah fi Ahaditsil Maudlu’ah. (hadits-hadits Maudlu’).
 51. Al Alil Manitsurah fi Ahadits Mansyurah.
 52. Ma Rawahul Asathin fi ‘Adamit Dukhul ‘alas Shalathin.
 53. Musnad Shahabat yang wafat di zaman Nabi.
 54. Mishbahuz Sujajah ‘ala Sunan Ibnu Majah.
 55. Minhajus surunaih wa Miftahul Jannah.
 56. Takhrij Ahadits Syarhil Kabir.
 57. Hadits Arba’in (4 bab dari 40 hadits; 1. Keutamaan jihad, 2. Keutamaan mengangkat tangan ketika berdo’a, 3. Hadits-hadits riwayat malik, 4. Hadits-hadits pelbagai tujuan).
 58. Al Luma’ fima Wadla’.
 59. Fiqih
 60. Al Ibtihaj fi Musykilil Minhaj. (Syarah Minhajut Thalibin).
 61. Adabul Qadli ‘ala Madzhabis Syafi’i (tata cara menjadi ketua pengadilan menurut madzhab syafi’i).
 62. Izh-harl Fidl-dilah ala Syarah Ar Raudlah (Syarah kitab Raudlah karangan imam Nawawi).
 63. Al Asybah wan Nazhair.
 64. Al Inshaf fi Tamyizil Auqaf.
 65. Manasik Haji.
 66. As Tsubut fi  Dlabti Alfazhil Qunut.
 67. Azz Zahrul Basiim fina Yujauwizu bihi al Hakim. (Wanita-wanita yang boleh dikawinkan oleh Hakim).
 68. Al Gundiyah fi Mukhtashar ar Raudlah.
 69. Al Kafi fi Zawaidil Muhazdzab.
 70. Futhhul Qarib fi Hawasyi Mughnil Labib.
 71. Al wafi Syarah kitab Tanbih Abu Ishaq as Syirazi.
 72. Al hawi Lil Fatawi. (Fatwa-fatwa agama).
 73. Kitab-kitab Thabaqat (Sejarah)
 74. Thabaqatul Ushuliyiki. (kumpulan, nama-nama Ahli ushul fiqih).
 75. Thabaqatul Mufassiriin. (Nama-nama ahli tafsir).
 76. Thabaqatul Bayaniyiin. (Nama-nama ahli bayan).
 77. Thabaqat Thaibi’in. (Nama-nama Thabi’in).
 78. Thabaqat nahwiyiin. (Nama-nama ahli Nahwu).
 79. Thabaqat Sya’ara’. (Nama-nama penyair).
 80. Thabaqatul Khath-thatiin. (Nama-nama penulis indah).
 81. Thabaqatul Huffazh. (Nama-nama ahli Hadits).
 82. Thabaqatul Fuqaha’ as Syafi’i yah. (nama-nama ahli Fiqih Syafi’iyah).
 83. Thabaqatul Lagwiyiin wan Nuhaat. (ahli bahasa dan nahwu).
 84. Nahwu
 85. Al Iqtirah fi Ushulin Nahwu. (pokok-pokok ilmu Nahwu).
 86. Al Bahjatul Mudliah. (Syarah al Fiyah Ibnu Malik).
 87. Jam’ul jawami.
 88. Nida fi Ujuduil Hamzah hi Ibtida.
 89. Mashaid al ‘Aliyah fi Qawa’id an Nahwyah.
 90. Nukat al afiyah. (Nahwu-Sharaf-Khatih).
 91. Al Wafiyah fi Mukhtashar al Alfiyah.
 92. Al Asybah wan ‘Nazhair.
 93. Sejarah
 94. Al Anwarus Saniyah fi Tarikhil Muluk wal Khulafa’ bi Mishra as Sanniyah. (sejarah raja-raja dan khalifah di mesir).
 95. Badi’uz Zuhur fi Waqa’id Duhur. (sejarah purbakala).
 96. Tarikhul Khulafa’. (sejarah Khalifah-Khalifah).
 97. Manaqibul Imam Abu Hanifah. (keutamaan Imam Abu Hanifah).
 98. Tufatul Kiram bi Akhbaril Ahram. (sejarah bukit Ahram).
 99. Tuhfatul ‘Mudzakhik al Muntakhab mjn tarikh  Ibnu ‘Asakir’ (sejarah yang dipetik dari sejarah Ibnu Asakir).
 100. Tarjumah an Nawawi wal bulqini. (sejarah Imam Nawawi dan Imam Bulqini).
 101. Tazyiinul Mamalik bi Manaqibil Imam Malik. ( Keutamaan Imam Malik).
 102. Tahdzibul Asma. (membetulkan penulisan nama-nama).
 103. Husnul Muhadlarah fi Akhbari Mishra wal Qahir.ah (sejarah Mesir dan Kairo).
 104. Durrus Shahabah fiman Dakhala Mishra minas Shahabah. (sejarah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Mesir).
 105. Rahlatul Fayumiya wal Makkiyah wad Dimyathiyah. (perjalanan ke Fayumi, Mekkah, dan Dimyath).
 106. Raful Bas’in  Banil abbas (sejarah Bani Abbassiyah).
 107. As Symarikh fi limit Tarikh (ilmu sejarah).
 108. Minhajus Sawi fi Tarjumah an Nawawi. (sejarah Imam Nawawi).
 109. Tarikh Khulafaur Rasyidin (sejarah khali’fah Rasyidin).
 110. Nazham Jamul Jawam’ (ushul fiqih).

Imam Suyuthi meninggal pada usia 61 tahun yaitu pada malam Jum’at tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 H (1507 M). Jasadnya disemayamkan di Khusy Qusun, di luar pintu Qarafah, Kairo, Mesir. Letaknya berdekatan dengan makam Imam Syafi’i dan Imam Waqi’ (guru Imam Syafi’i). Makamnya selalu tertutup, tidak bisa masuk ke dalam kecuali dengan menghubungi juru kunci.

Leave a Reply

Close Menu