IMAM MATURIDI

IMAM MATURIDI

Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Al-Samarqandi Al-Maturidi Al-Hanafi atau biasa dipanggil Imam Maturidi (853 M – 944 M) adalah seorang ahli hukum Sunni Hanafi, teolog, dan penafsir Kitab Suci dari Samarkand (sekarang wilayah Uzbekistan) di abad kesembilan. Beliau berguru kepada Abu Nasr Al-‘Ayadi dan Abu Bakr Ahmad Al-Jawzajani. Imam Maturidi merupakan imam aliran aqidah Maturidiyyah yang dianut sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi. Seiring perkembangan aliran aqidah Maturidiyyah, didirikanlah sekolah Maturidi. Sekolah Maturidi ini menjadi sekolah teologi yang mendominasi bagi Muslim Sunni di Asia Tengah dan kemudian menjadi sekolah pilihan untuk Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Mughal.

Imam Maturidi banyak menulis tentang ajaran-ajaran Mu’tazilah, Qarmatiyyah, dan Syi’ah. Berikut adalah beberapa kitab yang ditulis olehnya:

 • Kitab Al Tawhid
 • Kitab Radd Awa’il al-Adilla, sanggahan terhadap Mu’tazilah
 • Radd al-Tahdhib fi al-Jadal, sanggahan terhadap Mu’tazilah
 • Kitab Bayan Awham al-Mu’tazila, ‘Kitab Pemaparan Kesalahan Mu’tazilah’
 • Kitab Ta’wilat al-Qur’an
 • Kitab al-Maqalat
 • Ma’akhidh al-Shara’i` dalam Usul al-Fiqh
 • Al-Jadal fi Usul al-Fiqh
 • Radd al-Usul al-Khamsa, sanggahan terhadap pemaparan Abu Muhammad al-Bahili’ tentang lima prinsip Mu’tazilah
 • Radd al-Imama, sanggahan terhadap konsepsi keimaman syiah
 • Al-Radd `ala Usul al-Qaramita
 • Radd Wa`id al-Fussaq

Leave a Reply

Close Menu